Thứ Năm, 6 tháng 9, 2012

Tiếng Trung khoa học trái đất


        Xin chia sẻ cùng mọi người phần thuật ngữ khoa học trái đất anh việt. Phần thuật ngữ tiếng trung khoa học trái đất cho các bạn yêu thích môn dịch tiếng trung sẽ được cập nhật trong vài ngày tới, trong lúc chúng tôi cập nhật bạn nào có các bản dịch hay xin hãy chia sẻ cùng công đồng online.
                                                                                               
            Known direction: Phương hướng đã biết                                          
            Longitudinal direction: Hướng dọc                                       
            Magnetic direction: Hướng từ                                               
            North-south direction: Hướng nam-bắc, hướng kinh tuyến                                     
            Observed direction: Hướng đo, hướng quan sát                                          
            Orthogonal direction: Hướng trực giao                                            
            Polar direction: Hướng cực                                       
            Principal direction: Hướng chính                                           
            Radial direction: Hướng tỏa tia                                              
            Redundant direction: Hướng dư                                           
            Reference direction: Hướng tham chứng, hướng gốc                                             
            Resultant wind direction: Hướng gió hợp                                          
            Rift direction: Phương khe hẻm, phương lũng hẹp, phương riptơ                                       
            Subordinate direction: Hướng phụ                                        
            Translation direction: Hướng chuyển dịch                                        
            Transpolar direction: Hướng chuyển cực                                         
            Transverse direction:  Hướng ngang                                    
            Vibration direction: Phương dao động                                               
            Wind direction: Hướng gió                                         
            Dirt: 1. Đá không quặng, đá mùn thải, mùn khoan; 2. Bao thể đá; 3. Trầm tích, phù sa                                          
            Paraffin dirt: Bùn paraffin                                          
            Pay dirt: Luồng sa khoáng giàu                                             
            Wash dirt: Vật liệu chứa vàng                                               
Disaggregate : Tách vỡ vụn                                     

0 nhận xét:

Đăng nhận xét