Thứ Tư, 8 tháng 8, 2012

Tiếng Trung thương mại


       Xin chia sẻ cùng mọi người phần thuật ngữ thương mại anh việt. Phần thuật ngữ tiếng trung thương mại cho các bạn yêu thích môn dịch tiếng trung sẽ được cập nhật trong vài ngày tới, trong lúc chúng tôi cập nhật bạn nào có các bản dịch hay xin hãy chia sẻ cùng công đồng online.

Abandoner : Người ủy phó, người bỏ của                
Abandonment : Sự từ bỏ, sự bỏ phế             
Abandonment:            Sự ủy phó                 
Abandonment charge: Chi phí hủy bỏ                       
Abandonment clause: Điều khoản từ bỏ                   
Abandonment of action: Hủy bỏ tố tụng, kết thúc, đình chỉ              
Abandonment of ship : Bỏ/giao bỏ tàu                      
Abandonment of voyage : Sự bỏ chyến tàu             
Abandonship : Bỏ tàu            
Abate:  Giảm giá, giảm thuế              
Abatement : Sự giảm giá, giảm thuế             
Abatement: Tiêu trừ , đình chỉ, hủy bỏ                      
Abatement of taxes : Sự giảm thuế              
Abbreviation : Sự rút ngắn, sự viết tăt                      
ABC : American Broadcasting Company                 
ABC analysis:             Phân tích ABC                       
A.B.C.C:  Aasociation of British Chambers of Commerce               
ABC Code: Hệ mật mã ABC             
ABC inventory classification: Phân loại hàng ABC tồn kho             
ABEDA : Arab Bank for Economic Development in Africa              
Abeyance : Sự bỏ xó, sự đình chỉ                 
Abeyance order : Đơn đặt hàng bỏ dở                     
Abide:  Giữ, tuân thủ, tôn trọng                      
Ability: Khả năng, thẩm quyền                      
Ability to borrow: Khả năng vay nợ   

0 nhận xét:

Đăng nhận xét